دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده محیط زیست و انرژی
معرفی

مشخصات فردی

نام : سیدعلیرضا   حاجی سیدمیرزاحسینی

پست الکترونیکی : a-mirzahoseini@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی محیط زیست

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

1- عضو هیات مدیره  انجمن متخصصان محیط زیست ایران

2- عضو انجمن انرژی ایران

3- عضویت در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران

4- عضو کمیته محیط زیست، مرکز علوم و فن آوری های پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی

5- عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی

6- عضو هیات مدیره وکمیته مرکزی کانون فرهنگی استادان واحد علوم و تحقیقاتنحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : دانشکده محیط زیست و انرژی

محل خدمت : دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 7

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی مهندسی محیط زیست

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1389/07/22

سیدعلیرضا حاجی سیدمیرزاحسینی

سیدعلیرضا حاجی سیدمیرزاحسینی

محل خدمت:   دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

^